Informácie o získaní nenávratného finančného príspevku

Spoločnosť W – tech, s.r.o. získala v roku 2014 nenávratný finančný príspevok pre realizáciu projektu s názvom Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti W – tech, s.r.o. nákupom a zavedením inovatívnych a vyspelých technológií Zmluva o poskytnutí NFP je účinná od 28.06.2014 a zverejnená v centrálnom registri zmlúv, zmluva č. KaHR-111DM-1301/916/150:
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114394&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=36321711&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR

Operačný program: OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Projekt je spolufinancovaný z ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja

Internetová stránka operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na Ministerstve hospodárstva SR: https://www.mhsr.sk

Internetová stránka sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom – Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry: www.siea.sk

Identifikácia prijímateľa:
W – tech, s.r.o.
Robotnícka 1, Považská Bystrica
IČO: 36321711

Výška poskytnutého príspevku: 87 900,00 eur

Celkové výdavky na realizáciu projektu: 146 500,00 eur

Dátum začatia realizácie projektu: 05/2015

Dátum skončenia realizácie projektu: 08/2015

Miesto realizácie projektu: Západné Slovensko, Trenčiansky kraj, Robotnícka 1, Považská Bystrica

Kód ITMS: 25110120916

Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti W – tech, s.r.o. nákupom a zavedením inovatívnych a vyspelých technológií

Cieľ projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti W- tech, s.r.o., nákupom inovatívnej technológie : Vertikálna frézka s 5 – osým súvislým CNC riadením.

Stručný opis projektu: Zámerom spoločnosti W – tech s.r.o. je nákup novej, modernej technológie. Predmetom projektu je nákup inovatívnej technológie pre potreby efektívnejšej výroby, či už po kvalitatívnej ako aj po kvantitatívnej stránke. Realizáciou aktivít projektu sa zvýši celková produktivita výroby a spoločnosť bude schopná plne vyhovieť celkovému dopytu obchodných partnerov.

Poradíme Vám? Kontaktujte nás.

+421 / 42 / 43 22 637

info@w-tech.sk

všetky kontakty